A PROUD PROGRESSIVE FIRST NATION COMMUNITY

Pun ney go Mnjikaning geem mi kenj gozz woke eg no wenj gey jik Noom goh the Chippewa of Rama First Nation zhin cause woke. Enji mound ji did wot gea zhin caw dehg, gone gin nowesh mow wot beh mod zi jig jib waw woosh mey baw mod zi wot. Me gey maw gone gin quesh dot wot mean chi zhee boom wot di nooz win waw. Puneh goh meozhu geeng gutch tone naw waw wazh zhoon naw keh wot. Geem mzin bea geh wook, noontch geh go zhit tone naw wa, geen do wenj geh woo mean waw gee goon keh wook. Baw maw gee baw zhin noo maw geh wook geen goo yaw wot mean waw wessee yuk yaw wot. Gee daw weh wook gaw zhit to wot, gock ti god moot wot mean waw zhi wee do cause wot.

Mnjikeeninwuk gdi week choo ni gook woosh meh chi ken mun ehn daw wot gee yawbi go bim wihdoon naw waw meyozhu gaw bi nod zi wot git zeem wahn, mean waw nee yop chi kengj caw dake wazhi noo wenge gaw dake ki. Mee mondah wawsuh ezhig no wamji gaw dake.
Me monduh majees calm guck ezhi wam ji gaw dake, chin do wob ji gaw dake zhoon naw keh win mean chi week kin waw end daw jik.

 


Di bodge moo win gozz zhi weh buck

Meego behzhi gawn mcham guk end daw wot Anishgnawbek.

Meyo zhu Wawbin gee binge zi woke Ojibwe Anishnaw bek, gea wed noong geen zhaw woke, zaw gig ning Huron, Michigan mean Superior esh ni coj gehgen. Gee conj jo wep ski waw wan Sioux woosh mey ges wed noong. Me goh geen nid goosh no wot Minnesota. Nome goh, Anishnawbek Simcoe mean Huron zaw gi gig ningend daw jig zhin cause woke. Dibend dog zi woke. ezhi nin si wot Chim Mnissing, Mnjikaning mean waw Georgina Mnissing dibend dog zi woke. Musquakie gea gim mawa 1818 nosh go 1844. Gea yaw goh noong yam gut Tri-Council.

GEE KIN NO WAWN MSHKIKI CHI GAWM GAW BIN JI BAW JIG ME YO GOZZ SKI TO WOT WEEB MOD ZI WOT PEA TUNG GOOK.

Gaw zhu web buck Coldwater weed zhin godj gey Meg go wotch 1830, goh end daw wot gee mawge gozz woke Coldwater nuh keh ying. Me nuh kaying gozz zi motch tote reserves noon ezhi ni caw dake.Gee yaw bu go geek chi nuh kea woke, building a road me kun zhi toon naw waw chim mib zo wot eh daw weh gig, Highway 12 zhin caw deh gaw zi tow wot meek kun, gee motch tone naw gtigone nun, Mean gee motch tone naw waw wan ji daw weh wot gock ti god mow wot, gee goon mean wess see gone saw wot gee daw maw won shog nosh shun mean waw beh baw mod zhi jig.

Chi gi mawa geeg come mon Duh keem waw, caw goog gee yuk g ezhi bee gaw dess noon gaw zhim come gozz wot duh keem won, gea geesh nudge gawd eh ki chin daw wot 1836, Shki motch taw win mean waw.

Caw gee nishhizz noon ki, geez snuh gut week tigang pea gone gob ninddo waw chi gee goon kah wot enji go Williams Treaty1923 Bey con nuck geen duh wawm ji gaw dake wazhi zhoon yaw keng.

MNKINING GEE GOO MJIKNAW COD DUN NOOM GOH GEE YAW ATHERLEY NARROWS TEY NOON.

1993 gee motch tum gut Mnjikaning gee goo mjik non nun ed ben dog zi jik Mnjianing mean waw beshu endaw jig weed bodge ji gaw dake mean waw we co wam ji gaw dake. Chi gim maw geen sid wih non the Mnjikaning Fish Weirs Mnjikaninie gee goo mjiknawkoon. Eh zock chi gaw dake. Naw sop goh Parks Canada mean Mnjikaning gee goo mjik non nun knock ni gey wook chi zhi too waw, chi co wam ji gaw dake. Mean waw chid zhinj gaw dake mjik naw coo eh tey gihn.

BESHU GO RAMA TAY NOON GUT GEE GOO MJIKNAW NAWNUN. ATHERLEY NARROWS ZHIN CAW DEH TEM GUT TOON. OP CHI GO MAW MEEK SIN NOM BEENG MGIKNAW KAW NUN WE MODGE GO WOT GEE GOO YUK.

Anishnawbe eshi gnow am dung gaw zhit caw dake ki. Kina goh beh mod zeem gut Spring and Fall gee me naw woke bayz gohn gey nun kea wot mean waw gey nod diz wot. gee goo yuk gea wean maw gozz woke chi moung jid did wot wob noong mean dgog gick chi geed do wot mean waw chi nock ni geh wot. Me mond pea eh baw teen wot gee goo yuk, duh when pug gut chi deb nind do waw.

On wih kina geh go gaw zhi awnse sayk awzhi mayo zhug aw zhi web buck gee yawb go gee goo yuk mudge men dawn naw waw gazhi weend moond dow waa mean waw mound jid dit wot Nook ming mean Dgowog goong..

Rama Mjikaninf Geycaw yuk kid woke OP CHI GEO NISHIN RAWA GAW ZHI KET MAYO ZHU GEE WEE DOOK KUNG CHIPPEWA TRI-COUNCIL GEEG NO WHEN DAW MIN MJIK NUN MEAN WAW KINA GOO CHI YAM WOT GOCK TI GAW DAKE GAW WE DOOK CAUSE JIK.


Woosh mey go gee goong kah gee aw woon Rama mayo zhu. Geen quashk dod woke bey modzijik mean waw naw gonezijik. Gee when pun nut chi goosh nung, gee baw teen doon zaw gig nun mean way zeebean.

Waw waw shkesh dodem tam min now suh. Meo dodem nawn, wawa wosh keh.

Website: http://www.mnjikaning.ca
GNO WENGE GAW DAKE EN WEYYING

Me bunge bawn gut yaw ying. Awb dake goh chi duh kendge gaw dake mean waw chig no when mung. Me maw kina ken doss win bunge gi bawm guck.

The Ojibwe People’s Dictionary: This site is a browseable and searchable dictionary with both English-to-Ojibwe and Ojibwe-to-English translations. The dictionary also contains categorized sections for different word families (for example: wildlife) and photographs of Ojibwe culture.

Sault College ‘Let’s Start Ojibwe’ series: Emeh motch tow dah Ojibwe ezh bee gawd eh gen hihing kina naw geyo gum goong Sault College ezhi caw dake.  Yam guh doon Ojibwe kinomog geyonun  Noonch goh snug doon kinomogeyonun. Kina goh geh go dom cauge gawd eh geh zhi we dook gook kem guck.

Anishinaabemowin Everyday: This website has a series of lessons that take only 15 minutes each day. The lessons include pronunciation and translation practice. Take these lessons with a friend to keep yourself on track!

Noongwa e-Anishinaabemjig: Noonch goh bin ji bawm chi canj gaw dakw wazhi Anishinaabemoong. The University of Michigan sponsors this site and hosts three levels of Anishinaabemowin curriculum on this website, as well as lessons from visiting Ojibwe speakers eh Anishnaabdemjik and storytellers. Mean waw eh awtsoh kehjig. This resource also lists picture books that are published in Ojibwe, and submitted projects from Ojibwe speakers. Zhi be gaw geh gaw mzin be mow wot eh Anishnaawbemjig.

http://www.firstvoices.com/en/apps

Anishinaabe, Ojibwe Language: Monduh website zhi be gawd eh noon gehzhi wee dook cawm ge cut  chin ken mun wazhi Anishnaawbemmoong. Mayozhu gaw mizh zhu we buck Annishnaawbemoong geed gonj gaw deh Mean waw washi geed duh yin. Baa teen doon ezhi be gaw dake Anishnaabeywing.