Tribal Police Files Season 2 weeg no wob dawn naw waw enh nuh kee wot Mnjikaning, Ontario kohn way nin wuk. Mez naw the sake weem zi nawz wook. Mem di gey ezhi snguk weeg no wamb gig aw deh cone we nin wook mean waw kin weh nin quak gno when mow wot Rama/Mnjikaning. Dum mzinon gozz woke mey go waw nu kea wot, Caw we caw di ken zee wawn munge go pea eh nee zon duh gwen. mem di gey go Rama/Mnjikaning en nuh key wot weeg no wam ji gey op chi beenj nuh dud bodj mi wot koon weh nin wuk goh gey gaw doodj gozz git mean waw got cone gozz jik geeb bzin daw gozz woke.

Dind zid weh naw won ezhi chi nuh kea koon weh nin woke geotawying mean chi shbi gawb wi wot we dook cause mnuh yaw win mey chockk besh end daw wot Simcoe mean Couchiching zaw ginnee.

aptn

Op chi goh ken doss woke Rama/Mnjikaning coon weh nin woke eh koo wamb ji gey jig, caw go et koo Rama/Mnjikaning, go gey Casino Rama buh zhaw wot mey go waw geotwawying koon weh nin woke mean waw end daw jig.

Pun ney go Mnjikaning geem mi kenj gozz woke eg no wenj gey jik Noom goh the Chippewa of Rama First Nation zhin cause woke. Enji mound ji did wot gea zhin caw dehg, gone gin nowesh mow wot beh mod zi jig jib waw woosh mey baw mod zi wot. Me gey maw gone gin quesh dot wot mean chi zhee boom wot di nooz win waw. Puneh goh meozhu geeng gutch tone naw waw wazh zhoon naw keh wot. Geem mzin bea geh wook, noontch geh go zhit tone naw wa, geen do wenj geh woo mean waw gee goon keh wook. Baw maw gee baw zhin noo maw geh wook geen goo yaw wot mean waw wessee yuk yaw wot. Gee daw weh wook gaw zhit to wot, gock ti god moot wot mean waw zhi wee do cause wot.

Mnjikeeninwuk gdi week choo ni gook woosh meh chi ken mun ehn daw wot gee yawbi go bim wihdoon naw waw meyozhu gaw bi nod zi wot git zeem wahn, mean waw nee yop chi kengj caw dake wazhi noo wenge gaw dake ki. Mee mondah wawsuh ezhig no wamji gaw dake. Me monduh majees calm guck ezhi wam ji gaw dake, chin do wob ji gaw dake zhoon naw keh win mean chi week kin waw end daw jik.